مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

اعتبار بخشی :

 

مدل اعتبار بخشی به عنوان یکی از معتبرترین مدلهای ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روز افزون در بخش سلامت ،هماهنگ با سایر اولویتهای وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی و توجه به زیر ساختهای پژوهشی به ویژه در زمینة رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقاي کیفیت خدمات،راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمانهای ارائه دهندة خدمات سلامت را فرا سوی دستاندرکاران این حوزه قرار داده است و از این رو،اجرای آن برای تمام بیمارستانهای کشور الزامیاست.

 

 

 

 

 

پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام