مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

این بیمارستان دارای :


1.    گواهینامه درجه یک ارزشیابی از سوی وزارت بهداشت و درمان  و آموزش پزشکی

 


2.    لوح دوستدار مادر و کودک از سازمان بهداشت جهانی و یونیسف 

 


3.    گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008  از شرکت IMQ ایتالیا 

 


4.    رتبه دوم بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمینه استقرار حاکمیت بالینی

 

 

 

5.    رتبه برتر بیمارستانهای غیر آموزشی حاکمیت بالینی در زمینه حاکمیت بالینی

 


6.    رتبه برتر طرح شافی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

این بیمارستان دارای :


1.    گواهینامه درجه یک ارزشیابی از سوی وزارت بهداشت و درمان  و آموزش پزشکی

 


2.    لوح دوستدار مادر و کودک از سازمان بهداشت جهانی و یونیسف 

 


3.    گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008  از شرکت IMQ ایتالیا 

 


4.    رتبه دوم بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان در زمینه استقرار حاکمیت بالینی

 

 

 

5.    رتبه برتر بیمارستانهای غیر آموزشی حاکمیت بالینی در زمینه حاکمیت بالینی

 


6.    رتبه برتر طرح شافی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام