مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول واحد : محمد رضا عبدلی

مدرک تحصیلی :کارشناس حسابداری

سابقه خدمت: ۲4سال


==========

تعداد پرسنل موجود در بخش:۳ نفر کارشناس ارشد ،   2 نفر کارشناس ، 3 نفر کاردان 1 نفر دیپلم

شماره داخلی : 208

اهداف واحد

پرداخت حقوق و مزایای پرسنل

خرید هزینه های مصرفی و اموالی بیمارستان

خرید و تجهیز بخشهای بیمارستان

معرفی واحد های بخش

واحد درآمد

واحد ترخیص

واحد امین اموال

واحد تدارکات

واحد انبار


فعالیت های صورت گرفته در واحد

تنظیم اسناد پرسنلی

تنظیم اسناد هزینه مصرفی

تنظیم اسناد دارویی

تنظیم اسناد تجهیزات

تهیه مغایرت ها و تراز ماهیانه

ثبت اسناد در برنامه نظام نوین و اجرای حسابداری تعهدی

پرداخت اسناد

پرداخت حقوق و مزایای پرسنل

پرداخت قرارداد شرکت ها

تنظیم بیمه ماهانه پرسنل و ارسال به تامین اجتماعی

تنظیم بیمه ماهانه پرسنل و ارسال به بیمه خدمات درمانی

تنظیم کسورات بانک ها و ارائه آن به بانک های مربوطه

تنظیم کارانه پزشکان و پرسنل

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام