مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول واحد: آقای مجیدی

نوع فعالیت :

تامین نیازهای لوازم مصرفی و ..... کلیه بخشها و واحدهای بیمارستان

تلفن داخلی واحد :  312

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

در این واحد نیازهای لوازم مصرفی / اموالی و ....... کلیه بیمارستان تامین می گردد.

  .زاین ساسا رب دیرخ تساوخرد رودص
 
2 .   .یطاقسا و لمعتسم یتشگرب ضبق و رابنا دیسر و رابنا هلاوح رودص
 
3 .   . هنازور رتافد تبث و نتشون
 
4 .   . لک رتافد هب یتشگرب ضبق یاهدیسر و هلاوح جورخ و درورو
 
5 .   ط زا تیریدم روتسد قبط یکشزپ و یرادا یفرصم مکح رد و یفرصم لئاس و لیوحت . دحاو لااک تساوخرد گرب قیر
 
6 .   . یکشزپ و یرادا یفرصم ریغ لئاسو لیوحت
 
7 .   . هاگشناد داتس هب لاسرا تهج لاس رد لوقنم ریغو لوقنم ملاقا تسیل هیهت
 
8 .   . رابنا دوخ علاطا تهج رابکی هام هس ره ینادرگ رابنا
 
9 .   .)شرازگ هئارا( تیریدم هب اه شخب و اهدحاو یفرصم ملاقا شرازگ هیهت
 
11 .   هقبط .رابنا ندومن بترم و یدنب
 
11 .   . لک رتافد زا اه هلاوح رسک
 
12 .   . تکرش زا هدش یرادیرخ یلااک لمح رد زادرپراک اب یراکمه و هاگشناد رابنا زا لئاسو ندروآ
 
13 .   اهدحاو هطوبرم یاه نکنوز رد کیکفت هب یتشگرب ضبق دیرخ تساوخرد و اهدیسر و اه هلاوح یناگیاب
 
14 .     حرط مامتا و یگتشنزاب ای یلاقتنا ماگنه رد لنسرپ باسح هیوست هگرب دییات و یسررب
 
15 .   . یناتسرامیب یاه هتیمک و تاسلج رد تکرش
 
16 .   تیفیک تیریدم متسیس ءاقترا و رارقتسا رد تکراشم و یریگیپ
.
17 .   ییانشآ و شزومآ   راک   یناتسرامیب رازفا مرن اب HIS
 
18 .   تامدخ و تلااکشا و تاداریا تبث قبطنمان
 
19 .   هطوبرم تسرپرس رظن قبط هلوحم روما هیلک ماج
 
طراحی پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام