مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

نام و نام خانوادگی : 

زهرا رضیی

نوع فعالیت :

برقراری سلامت و امنیت شغلی کارکنان - کاهش عوامل زیان آورمحیط کار - ابلاغ دستورالعملهایی جهت استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کارکنان

تلفن داخلی : 321   -   304

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

 

با برگزاری کلاسهای آموزشی و نصب پوستر میتوان سلامت و امنیت شغلی را برقرار و استفاده از وسایل حفاظت فردی جهت سلامت خود کارکنان را امری مهم و ضروری نشان داد .

با پر کردن و تکمیل چک لیست های مرتبط با کاهش عوامل زیان آور محیط کار و استفاده از وسایل حفاظت فردی می توان این عوامل را شناسایی کرد و در جهت بهبود این شرایط اقداماتی را انجام داد

.  یتشادهب یاه همانرب هیلک دروم رد نیعجارم و لنسرپ ، نارامیب هب رمتسم شزومآ

2 -   هطوبرم تاعوضوم حرط و تنوفع و تشادهب هتیمک رد لاعف تکرش
3 -   هدنام یقاب رلک و یئایمیش و یبورکیم رظن زا ناتسرامیب یفرصم بآ ندوب ملاس لرتنک رب تراظن
4 -   ، یروآ عمج هوحن رب لرتنک و تراظن هلابز حیحص عفد و یرادهگن ، لاقتنا
5 -   ناتسرامیب یاهتمسق هیلک ینمیا و یتشادهب تیعضو رب تراظن
6 -   ناتسرامیب یاهشخب و اهتمسق هیلک حیحص تفاظن وش و تسش همانرب رب تراظن و یزیر همانرب
7 -   ییاذغ داوم عیضوت و هیهت و هناخزپشآ تشادهب تیعضو رب تراظن
8 -   شزومآ تاسلج،اهرانیمس رد تکرش هب لاقتنا و تاعلاطا حطس ندرب لااب تهج یشزومآ یاهسلاک و یزومآزاب، ی
نارامیب
9 -   از داوم،بلاضاف،بآ لماش ناتسرامیب طیحم تشادهب هدش ملاعا یاهصخاش ءاقترا تهج رد شلات و یزیر همان
اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام