مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول واحد : آقای شاهطاهری

شرح وظایف:

نصب و تعمیرات وسایل بیمارستان به غیر از وسایل پزشکی

پورتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام