مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول واحد  کار پردازی: آقای عسگری

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

شرح وظایف:

خرید تمام اقلام مورد نیاز بیمارستان با مشورت واحد های مربوطه

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام