مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

حاکمیت خدمات بالینی در بیمارستان مهر ملایر:


 

در مرکز بیمارستان مهرملایر تلاش می شود تا با تبیین و تعیین جایگاه گروه حاکمیت بالینی در حوزه ی معاونت درمان و تشکیل کمیته حاکمیت بالینی بتوان تغییرات چشمگیری در فرایند بهبود کیفیت انجام داد .

در این راستا همسو کردن رهبری و مدیریت بیمارستان با این نظام ،حرکت به سمت عملکرد مبتنی بر شواهد، انجام ارزیابیهای دقیق و واقعگرایانه همراه  با انتشار فعالیتهای ارزشمند ،تشویق ایده ها و نوآوری های کارکنان درس آموختن از حوادث و شکایات تشخیص عوارض جانبی مراقبتها و کاهش ریسک بالینی توجه بیشتر به عملکرد بالینی برنامه ریزی در زمینه های توسعه حرفه ای و تنظیم مستندات و دادههای دارای کیفیت و نگهداری آنها در سوابق مورد توجه این کمیته می باشد.

 

هفت محور اساسی در نظام حاکمیت بالینی:

 

نظام حاکمیت بالینی دارای هفت محور مهم می باشد که به قرار زیر می باشد:

 

1)مشارکت عمومی و بیماران : در این محور به مسائلی چون اهمیت ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی توجه به بیمار به عنوان شریک و درگیر کردن او در امر درمان و ایجاد فرهنگ انعطافپذیر و مشارکتی پرداخته می شود

 

2) مدیریت ریسک : آنچه در این محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی کاهش ریسک بالینی پایش شکایات خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده سیستم های گزارش دهی و پیگیری رویدادهای نامطلوب است

 

3)آموزش و یادگیری : همانگونه که از نام این محور پیداست به آموزش کارکنان نگاهی ویژه داشته و سازمان را موظف می کند تا به تخصیص زمانی جهت آموزش کارکنان تدوین استراتژی و برنامه عملی مشخص، دسترسی مناسب و مرتبط تمامی کارکنان به امکانات آموزشی ، مدیریت آموزش و استفاده از نتایج برنامه های توسعه فردی جهت برنامه ریزی آموزشی توجه ویژه ای داشته باشد.

 

4)مدیریت کارکنان: در این محور به کارکنان به عنوان یکی از ارکان اساس سازمان توجهی ویژه نموده و در زمینه های طراحی خط مشی ها روش های اجرایی به روز شده و قرار دادهای کاری پایش عملکرد کارکنان توسعه ی آنها  آموزش و یادگیری فعالیت می کند

 

5)استفاده از اطلاعات:  استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت جامع آن ایجاد و ارایه اطلاعات برای بیماران و برقراری ارتباط با برنامه های آینده در این محور مورد بررسی و توجه است

 

6)اثر بخشی بالینی: اثر بخشی بالینی همانا استفاده از بهترین دانش برگرفته از پژوهش تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرایند ها و نتایج مطلوب مراقبت از بیماران می باشد

 

7)ممیزی بالینی: ممیزی بالینی در حقیقت آنچه در سیستم در حال انجام است را به طور مرتب منعکس می کند از دیگر وظایف این محور معرفی فعالیتها و واحد های برتر و عالی در سطح سازمان می باشد با این وجود ممیزی بالینی باید واقع گرایانه همراه با بررسی منابع مورد نیاز باشد.

 

از آنچه در فوق بدان اشاره شد می توان دریافت که در مواردی نظیر رسیدگی به شکایات و رضایت بیماران، فرایند احیاء،  خطاهای دارویی ، تحلیل علت ریشه ای رویدادها ، تحلیل مرگ و میر و ارزیابی دلیل ترخیص با میل شخصی حاکمیت بالینی می تواند تاثیر گذار باشد .

 

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام