مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول واحد خدمات : خانم آقا بیگی

مدرک تحصیلی : 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و نظارت برنحوه عملکرد  پرسنل خدماتی
 •  
 • برنامه ریزی و نظارت برنحوه عملکرد   پرسنل نگهبانی
 •  
 • برنامه ریزی و نظارت برنحوه عملکرد  پرسنل بیماربر
 •  
 • برنامه ریزی و نظارت برنحوه عملکرد  پرسنل تاسیسات
 •  
 • نظارت بر نحوه صحیح عملکرد شرکتهای خدماتی قرار داد
 •  
 • نظارت بر فرایند خریدها توسط کارپرداز و تائید اسناد مربوطه
 •  
 • تنظیم اسناد پرداختی شرکتهای طرف قرار داد و تحویل به حسابداری
 •  
 • نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحد های تحت سرپرستی
 •  
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و مشکلات واحدهای تحت پوشش همراه با  ارائه پیشنهادات به مدیریت و ریاست بیمارستان
 •  
 • ارزشیابی ماهانه و سالیانه  نیرو های تحت سرپرستی
 •  
 • کمک در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان .
 •  
 • انجام سایر امور محوطه طبق دستور ما فوق.
 •  

توضیح : رئوس فعالیتهای فوق صرفاً شرح وظایف مصوب در عنوان پست سازمانی مستخدم نیست واموری می باشند که انجام آن به مستخدم محول شده است.

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام