مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

بخش انتظامات و نگهبانی

مسول : داود داوودی

تلفن داخی بخش : ۲۳۰ - ۲۸۷

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- تحویل شیفت

۲- تحویل انتظامات

۳- نوشتن گزارش و وقایع نگهبانی

پورتال سازمانی رتبه یک نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام