مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

سوپروایزر آموزشی :

آذر بابایی

نوع فعالیت :

آموزشی

تلفن داخلی واحد : 261

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

  1. تعیین اهداف آموزشی
  2. تعیین نیازهای آموزشی ( PDP برنامه توسعه فردی )
  3. اولویت بندی , تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
  4. ارزیابی عملکرد پرسنل واحدهای مختلف و انجام اثر بخشی دوره های آموزشی
  5. پیشنهاد تهیه کثب , مجلات و جزوات آموزشی
  6. همکاری با سوپروایزر بالینی و پرستار کنترل عفونت در امر آموزش
اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام