مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مسئول بخش HIS :آقای بهزادی

تلفن واحد:274

شرح وظایف :

1.            پیگیری جهت رفع اشکالات و ایرادات نرم افزارهای واحدها و HISدر محل بخش  و واحدها در محل رایانه و در صورت عدم امکان رفع عیب ، هماهنگی با شرکت جهت رفع عیب به صورت کنترل از راه دور و یا حضور در محل بیمارستان .

 

2.           آموزش به پرسنل موجود و پرسنل جدید الورود جهت استفاده و کاربری نرم افزارهای واحدها و HISدر واحدهای درمانی .

 

3.           ارائه آموزش و تعمیرات ایجاد شده در نرم افزارها به کاربران جهت بروز آوری سطح کاربری.

 

 

مسئول بخش سخت افزار و نرم افزار

تلفن بخش: 334

 

1.               بررسی میزان نیاز واحدها و میزان کار خواسته شده از واحدها جهت تامین سخت افزار و تجهیزات رایانه ای .

 

2.            هماهنگی با واحد مدیریت اطلاعات دانشگاه جهت ارائه مشخصات سخت افزار و صدور خرید تجهیزات رایانه ای .

 

3.            هماهنگی با واحد کارپردازی بیمارستان جهت خرید تجهیزات رایانه ای طبق مجوز و مشخصات ارائه شده .

 

4.            هماهنگی با واحد انبار و سایر واحدها مدیریت جهت تحویل و راه اندازی تجهیزات رایانه ای مورد نیاز واحدها .

 

5.            تعمیر و نگهداری سخت افزار موجود در بیمارستان بعد از بررسی های اولیه تعمیر در محل بخش ، تعمیر در واحد رایانه ، ارسال به تعمیر گاه خارج از بیمارستان .

 

6.            هماهنگی با تعمیرگاه های خارج از بیمارستان جهت تعمیر سخت افزاری که قابل تعمیر در واحد رایانه نباشد .

 

7.            راهبری نرم افزارهای موجود در سیستم رایانه ای واحدهای مختلف و HISدر شبکه بیمارستان .

 

8.            هماهنگی با شرکت های مختلف طرف قرارداد پشتیبانی نرم افزارهای نصب شده در واحدها .

 

9.          به روز رسانی نرم افزارهای نصب شده در سیستم ها و آنتی ویروس .

 

10.          پشتیبان گیری از نرم افزارهای موجود و نصب شده در سیستم و نگهداری نسخه در محل امن در واحد رایانه .

 

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام