مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

آقای حسینی

نوع فعالیت :

تامین نیازهای دارویی بخش ها و بیماران

تلفن داخلی : 288

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

در این واحد درخواستهای دارویی بخشها ئ بیماران سرپایی - بخشها و درمانگاه تامین می شود .

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام