مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

دکتر حسین آریانا

سمت :ریاست بیمارستان

 

وظایف ریاست:

 

بالاترین مقام اداری و اجرایی بیمارستان می باشد که توسط ریاست شبکه بهداشت و درمان  و موافقت دانشگاه علوم پزشکی همدان تعیین میگردد .

ریاست بیمارستان در حوزه های فنی  ، علمی ،  تخصصی ودرمانی صاحب نظر می باشند .

ریاست بیمارستان مسئولیت تعیین خط مشی ها و دستورالعملهای اجرایی و اهداف استراتژیک  بیمارستان را بر عهده دارد.

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام