مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مدیریت خدمات پرستاری :

مسئول : خانم مریم بابائی

پرستاری  :

حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

کلیدی ترین فردی که ارتباط تنگاتنگی با کارکنان پرستاری و نحوه ارائه خدمات توسط آنها دارد , مدیر خدمات پرستاری و مراقبتی است که در زیر مجموعه ریاست بیمارستان قرار دارد .

شرح وظایف این واحد با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی و برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مدد جویان می باشد

دفتر پرستاری  :


 مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد.
اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری (سوزان گلچین وفا) می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری :


شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری باتکیه بر رعایت منشور حقوق مددجوو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:


1- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

2- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
 
3- تعیین اهداف( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت)مبتی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
 
4- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 
5- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص باشرح وظایف مدون( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...).
 
6-ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستبابی به اهداف مورد نظر.
 
7- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 
8- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.
 
9- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف.
 
10- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت مرکز.
 
11- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری.
 
12- مشارکت در طرحهای پژوهشی.
 
13- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری ار عفونت( کنترل عفونت).
 
14- انجام برنامه ریزی و همکاری باسایر واحدهای ذیریط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 
15- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.
 
16- تعیین حدود و انتظارت و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات و شرح وظایف مصوب.
 
17- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

 

ارتباط بادفتر پرستاری :

تلفن مستقیم : 3350993-0851                 تلفن بیمارستان :  9 - 3351045 -0851 داخلی 205

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام