مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

ردیف

نام پزشک

تخصص

1

دکتر صانعی

متخصص زنان زایمان

2

دکتر ذوالنوری

متخصص زنان زایمان

3

دکتر علیزاده

متخصص زنان زایمان

4

دکتر صاحبی

متخصص زنان زایمان

5

دکتر موسایی

متخصص زنان زایمان

6

دکتر روستایی

متخصص اطفال

7

دکتر بهادر بیگی

متخصص اطفال

8

دکتر سامی

متخصص اطفال

9

دکتر بهرامی

متخصص اطفال

10

دکتر آریانا

متخصص اطفال

11

دکتر حمزه لویی

متخصص چشم پزشکی

12

دکتر فرامرزی

متخصص داخلی

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام