مهار تورم، افزایش تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

بیان پیشنهادات و انتقادات به شماره پیامک10005380706050

دریافت فرم رسیدگی به شکایات از واحد رسیدگی به شکایات واقع در ورودی بیمارستان مهر

 

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام